Schriftelijke vragen Hoofdlaan Assen

Zoals meerdere fracties ontvingen wij onlangs bijgaande brief van de heer G. Ketner uit Assen. De heer Ketner maakt zich zorgen over de staat en structuur van de Hoofdlaan te Assen.

Voor onze fractie was de brief aanleiding contact op te nemen met de heer Ketner en met hem eens langs de Hoofdlaan te wandelen.  Normaliter rijd of fiets je via de Hoofdlaan en geef je er niet altijd direct acht op, maar als je wat beter kijkt,  is er alle begrip voor de zorg van de heer Ketner en deelt de fractie van GroenLinks die zorg met hem.

De afgelopen jaren zijn successievelijk en mondjesmaat bomen gekapt om waarschijnlijk uiteenlopende redenen.  Soms heeft herplant plaats gevonden, soms zijn er behoorlijke gaten van 2 of 3 bomen in de laanstructuur ontstaan.  De heer Ketner heeft becijferd dat uitgaande van de structuur en plantafstand op de hele Hoofdlaan minimaal 25 bomen ontbreken.

De in het kader van herplant teruggezette bomen zijn dusdanig klein van formaat dat deze behoorlijk uit de toon vallen en het jaren zal duren voordat deze de grootte hebben van de oude bomen.

Deze monumentale laan door het Asserbos is een toegangspoort tot het centrum van Assen die we als gemeente moeten koesteren, meent GroenLinks.

Niet voor niets is in de vastgestelde ‘Groenstructuurvisie’ destijds de ambitie uitgesproken:

“Assen beschermt de bestaande groenstructuren tegen claims op de openbare ruimte. Het gaat zowel om claims op oppervlakte van groen als om claims op de kwaliteit van groen”.

De Hoofdlaan maakt deel uit van het hoofdframe van de groen- en wegenstructuur van Assen en is ook volgens de Visie een visitekaartje van Assen.

Ervan uitgaande dat u bovenstaande visie ook ten aanzien van de Hoofdlaan nog steeds onderschrijft, brengt dit ons tot de volgende vragen:

  1. Hoe ziet het college toe op de instandhouding en het behoud van de laanstructuur van de Hoofdlaan?
  2. Heeft inderdaad niet in alle gevallen herplant plaats gevonden en zo ja, wat was hiervoor de reden?
  3. Hoe kunnen we verdere afkalving van en ‘gaten’ in de laan voorkomen ?
  4. Ziet het college kans bij (noodzakelijke)kap en herplant grotere bomen terug te planten dan tot nu toe gebeurd is?
  5. Ziet het college kans   de nu gevallen gaten weer op te vullen met nieuwe aanplant van forse(re) grootte?