De Regionale Energie Strategie is de uitwerking van het klimaatakkoord, verankerd in de Klimaatwet, ter uitvoering aan de regionale overheden. Klimaatverandering is niet iets van de toekomst. Het speelt zich nu al af. 

Als lokale politiek hebben een verantwoording hierin, was het niet voor onze huidige inwoners dan is het wel voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij ondervinden de gevolgen van de keuzes die wij nu wel of niet maken. In die zin kun je spreken van een resultaatsverplichting naar volgende generaties.
We moeten de regie durven te nemen door middel van de RES nu knopen doorhakken en zaken daadwerkelijk aan te gaan pakken. 
Durf het echte verhaal te vertellen. Ook als lokale politiek. Visies en visioenen verminderen geen CO2. Deze RES is een stap in de goede richting.

De Drentse Energie Tafel is aan de slag gegaan en is met een flink aantal partners gekomen tot deze RES 1.0 regio Drenthe! En GroenLinks is hier trots op. Trots op het feit dat we als gemeenten in Drenthe gezamenlijk zijn gekomen tot een aanbod van 3,45 TWh. Drentse gemeenten en de andere betrokken partners scharen zich achter dit strategische document en we gaan er voor in Drenthe! 

De bijdrage van Assen via de RES 1.0  aan de landelijke opgave is 0,2 TWh. Wat ons betreft een prima uitgangspunt voor Assen.
Wat GL betreft is de vraag die voorligt dan ook niet “Willen we dit?“ maar “Hoe gaan we dit aanpakken?” Peter Blom, oud CEO  Triodos zei het treffend: ‘Nu 2030 dichterbij komt, moet er geleverd worden.” We hebben niet de ruimte dit voor ons uit te schuiven.

Uit CBS-onderzoek kwam naar voren dat er best veel draagvlak voor verduurzaming is. Dat geeft ons moed.  De kunst is dat draagvlak te behouden als de maatregelen letterlijk dichterbij komen.  Daar ligt onze uitdaging!!

Participatie

Als je ziet wat er nu allemaal aan participatiemogelijkheden zijn geboden in het kader van de RES heeft in principe iedere inwoner van Drenthe en ook van Assen de mogelijkheid gehad hier wat van de te vinden en zijn inbreng te leveren. Wat ons betreft is het participatie-onderdeel dan ook prima op orde, zeker wat betreft het Asser bod.
Veranderingen roepen weerstand op. Er is moed en inzet nodig om, voor de gemeente , maar ook voor onze inwoners. Als overheid moeten we hen hierin meenemen. We hebben de uitgangspunten voor hoe wat dat willen doen hier onlangs vastgesteld.

Participatie is wat GL betreft ook meedenken in oplossingen. Vrijheid in keuzes is belangrijk maar dat is wat anders als vrijblijvendheid, zeker in relatie tot de energietransitie.

Inspanningsverplichting -motie VVD?

Willen we onze levensstandaard en onze energiebehoefte gewoon handhaven – en daar lijkt het wel op -moeten we niet denken dat we het klimaatprobleem aan kunnen pakken met alleen zonnepanelen op bedrijfshallen en een EAZ-windmolentje dat niemand ziet. 
2030 is maar een tussenstation, we hebben nog 51% te gaan daarna.

En dat gevoel bekruipt me bij de motie van de VVD. Door het uitdrukkelijk te benoemen als een inspanningsverplichting zwak je eigen bod af, wordt het vrijblijvender. En natuurlijk zegt de VVD dat ze ook heel erg haar best wil doen en serieus tracht de doelen te realiseren, maar het gaat wel om het signaal dat je met deze motie afgeeft. En misschien is dat ook wel de bedoeling van de VVD. Maar als GL zitten we hier niet voor de korte-termijn politiek maar willen we -zeker in dit dossier de blik - op de toekomst richten en wat daarvoor nodig is: ik noemde dat vorige week een resultaatsverplichting naar de volgende generaties.

De doorzettingsmacht- amendement VVD

Doorzettingsmacht heeft een relatie met participatie en de bereidheid en de mogelijkheden als samenleving om je in te zetten voor verduurzaming. Wij zijn geen voorstander van de botte bijl, maar, zoals Minister Ollongren onlangs aangaf, zal enige vorm van doorzettingsmacht voor de gemeente op termijn nodig zijn. 

Wat ons betreft betekent dat dat gemeenten een soort van aanwijsbevoegdheid krijgen om gebieden aan te wijzen waar men op een bepaalde datum gasloos of CO2-neutraal zou moeten zijn. Het is dan aan de inwoners om het geschikte moment te bepalen binnen dat tijdsbestek. Wij denken dat van echte doorzettingsmacht (net als onteigening) niet veel daadwerkelijk gebruik gemaakt gaat worden omdat het politiek geen aantrekkelijk instrument is. Maar je hebt het (net als onteigening) wel nodig als stok achter de deur. Daarom snappen we heel goed dat in de RES gevraagd wordt aan het Rijk het instrumentarium hiervoor op orde te hebben.  (soort brandverzekering, je hoopt het nooit nodig te hebben, maar je kunt ook niet zonder).

Motie PLOP

De motie van PLOP is een sympathieke motie maar…volstrekt overbodig en een open deur. Natuurlijk moet je streven naar een zo duurzaam mogelijke inrichting van zonneparken met de best beschikbare technieken en naar recycling van afgedankte materialen. GL pleit al jaren voor een circulaire economie. Maar om hier nu weer een beleidsvoorstel op los te laten. We horen graag hoe het college dit ziet en hoe ze tot nu toe hiermee omgaan.

Overigens is PLOP op de hoogte met het feit dat zonnepanelen (die tot 40 jaar meegaan) ook nu al gerycled worden?  Ik raad PLOP aan eens te kijken op www.zonneplan.nl

Wij zien deze motie vooral als vertraging. Nu wéér op de rem trappen is wat GL betreft niet aan de orde.  Bij de uitwerking van plannen komen deze aspecten weer volop in beeld en gaan we met elkaar het gesprek aan hoe we op de best mogelijke manier tot verduurzaming bij de aanleg van grootschalige energieopwekking kunnen komen.