Dat ging ten eerste om de grootschalige opwekking van energie. In de omgevingsvisie waren daarvoor zoekgebieden aangewezen. Christenunie en VVD vonden deze te ver gaan en wilden deze uit de visie schrappen.

Een tweede punt was hoe om te gaan met de uitbreiding en voltooiing van Kloosterveen. Christenunie en VVD willen hier vol en meer op inzetten terwijl de omgevingsvisie prioriteit legt bij de binnenstad en de wijken, zonder overigens Kloosterveen uit te sluiten als daar na 2030 aantoonbaar behoefte voor is.

Hieronder de inbreng van de GroenLinks-fractie op beide onderwerpen.

Grootschalige opwekking duurzame energie.

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Maar dat ook beelden verschillend kunnen worden uitgelegd bleek vorige week rond de zoekgebieden voor grootschalige opwekking van energie. Stadspartij PLOP ziet het als een gebied wat je volledig dicht zou kunnen zetten met zonneparken en windturbines. D66 had het over een grote tuin waar op een enkele plek wat paaseitjes verstopt kunnen liggen. De bandbreedte van hoe je naar de plaatjes kunt kijken.

Conclusie van dit alles zou kunnen zijn dat de omgevingsvisie op dit onderdeel niet voor iedereen de juist associatie oproept. Als GroenLinks zien we vooral de urgentie om stappen te zetten óók wat betreft grootschalige energie (47 graden in Canada en kolkende straten in Limburg is niet normaal, en dan heb ik het nog niet eens over de super verontrustende conclusies rond tippingpoints in pas uitgelekte IPPC-rapport). Maar grootschalige energie-opwekking is niet iets wat je rucksichtslos doet en zo vatten wij de zoekgebieden en begeleidende tekst ook zeker niet op. 

Als GroenLinks hebben we ook oog voor de noodzaak om inwoners en stakeholders daarin op tijd mee te nemen.  Voorbeelden genoeg rond locaties voor grootschalige opwekking van energie waar dit niet of onvoldoende is gebeurd. In die zin hebben we zelfs begrip voor de strekking van het amendement van de betreffende partijen. 

Vanuit dat perspectief had GroenLinks er zelfs mee in kunnen stemmen mits er behalve het wegstrepen van zoekgebieden ook zicht zou worden geboden op hoe dan wel en er recht zou worden gedaan aan het gevoel van urgentie. Dat biedt het amendement echter allemaal niet, zodat we er om die reden er ook niet mee in kunnen stemmen. Het alleen doorstrepen van zoekgebieden geeft voor ons een verkeerd signaal hoe serieus we dit nemen.

Ervan uitgaande dat het amendement wordt aangenomen, hebben we samen met D66 een motie voorbereid die we nu willen indienen en vóór het besluit over omgevingsvisie zelf, in stemming willen brengen. De motie vraagt het college aan de slag gaan om het proces om tot een gemotiveerde aanwijzing van dergelijke gebieden, samen met onze inwoners, stakeholders en belanghebbenden te komen en dit proces- dus niet het volledige plan -in ieder geval voor het eind van het jaar uit te lijnen en te presenteren aan de raad.

Kloosterveen.

We hebben hier vorige week uitgebreid over gesproken. In 2017 hebben we de Structuurvisie Kloosterveen vastgesteld, met voortschrijdend inzicht hebben we dit jaar in de Woonvisie gesproken over het ontwikkeltempo en worden prioriteiten vastgesteld, met een vijfjaarlijkse herziening. De Omgevingsvisie is hier nu mee in overeenstemming en biedt nog steeds ruimte voor Kloosterveen, maar legt ook een nadruk op de bestaande stad, de wijken en de binnenstad. Daar waar nu een aanpak het hardste nodig is. 

De Omgevingsvisie is ook in lijn met de afspraken gemaakt in het kader van de Regio Groningen Assen en de daar vastgelegde verstedelijkingsstrategie waar ook wordt ingezet op de binnenstedelijke ontwikkelingen en afspraken zijn gemaakt over woningaantallen. Graag horen we van de wethouder of dit amendement, wat toch inzet op meer bouwen in Kloosterveen c.q. het weiland, dit niet onder druk zet. En, hoe verhoudt het zich tot onze recent ingezette inspanningen om subsidies binnen te halen voor het Havenkwartier? Gaat dit in beide gevallen niet tegen ons werken?

GroenLinks is geen spijtoptant en we houden vast aan de ingezette lijn,  Wat ons betreft zijn de  inzichten immers niet veranderd, en ook de feiten die ten grondslag liggen aan de woonvisie en de omgevingsvisie zijn niet anders. Bouwen bouwen bouwen is wat we tot 2030 doen in Kloosterveen. De inhaalslag die nodig is, naast de ontwikkelingen in de stad.
Maar ook nu primair inzetten op de stad en de wijken. Dit is cruciaal naar de toekomst van Assen als stad. Mocht er daarnaast ook dan nog vraag zijn naar het woonmilieu in Kloosterveen, kan dat alsnog fasegewijs bediend worden. De omgevingsvisie biedt die ruimte.  Op onderbuikgevoelens en het opportunisme van een Deltaplan voor het Noorden met als onderdeel wonen kun je geen beleid baseren.

De laatste zin die in het amendement onder p. 49 5e alinea staat en nog een verbinding poogt te leggen met de bestaande stad is ons te mager.

GroenLinks  zal tegen het amendement stemmen.

Uiteindelijk zijn beide amendementen aangenomen helaas. Wat GroenLinks betreft heeft de omgevingsvisie hierdoor aan kwaliteit en visie ingeboet. Zoals ik iemand hoorde zeggen: “ De ziel is een beetje uit de omgevingsvisie gehaald".