Assen bevordert duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw, energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties. We maken het mogelijk voor boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische en dierproefvrije producten te kopen. In de catering van de gehele gemeentelijke organisatie vinden we een ruim assortiment aan vegetarische producten en daarnaast alleen biologische producten.

De gemeente neemt maatregelen om dieren in het verkeer te beschermen.

We leggen bijenlinten aan en stimuleren de plaatsing van bijenkorven en bijvriendelijk en biodynamisch imkeren.

Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. De gemeente beperkt ook daarom het afsteken van vuurwerk.

Er is geen ruimte voor groei van de intensieve veehouderij rond Assen. Het gaat hier om hokdierbedrijven met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren. 

Nieuwe vestigingen en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden bedrijven sluiten wij uit. Nieuwbouw van megastallen staan we niet toe en eventueel bestaande megastallen moeten verdwijnen.

Dit wordt geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied of de nieuwe Omgevingsvisie. 

Wij streven naar een meer duurzame Asser landbouw. Daaronder verstaan we een landbouw waarbij de economische duurzaamheid wordt gecombineerd met een schonere en ecologisch beter functionerende omgeving en met begrip en waardering vanuit de samenleving. 

In de ontwikkeling naar duurzame landbouw richten we ons op zowel de fysieke, de economische als de sociale omgeving. Er is alleen sprake van een duurzame ontwikkeling als op alle drie onderdelen vooruitgang wordt geboekt. 

Alle relaties die de landbouw onderhoudt met haar omgeving en omgekeerd kunnen op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouwketen en daarmee aan de totale maatschappelijke verduurzaming. 

We stimuleren biologische landbouw, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw, regionale afzetcoöperaties en multifunctionele landbouw zoals zorgboerderijen. Wij willen dat koeien kunnen grazen, varkens kunnen wroeten en kippen vrij kunnen scharrelen in de buitenlucht. 

Lelieteelt en andere vormen van bollenteelt staan wij niet toe, ook niet als deze milieuvriendelijk(er) zijn. Maatstaf is het gebruik van chemische middelen

De gemeente beperkt en ontmoedigt het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.

GroenLinks wil ruime bestrijdingsmiddelen- en gentech-vrije zones bij natuurgebieden, drinkwaterwingebieden en rondom biologisch agrarische bedrijven.

GroenLinks wil plezierjacht verbieden en het jagen uitbannen op gemeentegronden.

Tot slot: de verduurzaming van Assen zal veel energie vragen. Van bewoners, ondernemers en de gemeente. Hoe beter de communicatie hierover, hoe groter het draagvlak. Van ‘bekend met’ moeten we naar ‘bemind door’. GroenLinks ziet hierbij een rol weggelegd voor het Duurzaamheidscentrum, dat dient als vraagbaak en adviseur, als informatieverstrekker en bewustmaker. Eén loket voor alle duurzaamheidszaken. Dat kan alleen met een ruim budget