Van te lang terugkijken krijg je hoofdpijn. Begroting 2018

Bijgaand de bijdrage van GroenLinks over de begroting 2018 en onze visie daarop.

Van te lang achterom kijken, krijg je hoofdpijn.

 

Het college heeft de afgelopen vier jaar (goed) op de winkel gepast en de gemeente Assen staat er financieel goed voor. Dat is op zich goed nieuws.

Terugkijkend worden de behaalde positieve resultaten gememoreerd door het college, de bestuurlijke debacles worden achterwege gelaten. Maar terugkijken en kniezen heeft ook weinig zin. En zoals de titel al suggereert, daar krijg je hoofdpijn. We moeten vooruitkijken.

In maart 2018 zijn er verkiezingen. Met onze beschouwingen bij deze begroting geven wij Assen hier en daar dan ook een sneak-preview naar ons verkiezingsprogramma.

We willen allemaal het beste voor onze stad Assen alleen legt GL de accenten anders en ziet op een aantal zaken een andere route dan die het college nu heeft uitgestippeld.

Duurzaamheid

Assen wil groeien en het college spreekt weer over 350 woningen op jaarbasis. Groeien moet niet het doel op zich zijn, maar bouwen uitsluitend naar behoefte. Is het niettemin verstandig op voorhand jaarlijks 0,5 miljoen te onttrekken aan de buffer voor toekomstige groei van de stad om de onderhoudskosten van kunstwerken e.d. uit de FlorijnAs te dekken?

Het fietsnetwerk is volgens het college voor een groot deel op orde. Wij denken daar anders over en vinden dat er nog veel moet gebeuren, zowel qua infrastructuur als qua inrichting en veiligheid.
Wat GL betreft wordt Assen tussen 2018 en 2022 de fietsstad van het noorden met innovatieve oplossingen en een meerwaarde van vervoer en veilige mobiliteit per fiets boven de auto. Wij willen Assen op de kaart zetten als fietsmekka en voorbeeldstad.

Mooie woorden over energietransitie en faciliterend & flankerend beleid door de gemeente, maar het moet echt concreter.

We zien dat investeringsplannen voor een klimaat neutrale gemeente tot uitzetting van de begroting kunnen leiden. Moeten we hier dan niet voor reserveren? Ook gelet op de voorstellen om asbest te vervangen door zonnepanelen. Inzetten op duurzaamheid kost geld. GroenLinks wil graag dat het college hiervoor middelen beschikbaar stelt in de begroting.
Bij de indicatoren zien we dat het aandeel hernieuwbare energie in Assen laag is. Hoe komt dat? Wat is de visie van het College over hoe wij dit omhoog gaan krijgen. Alleen het voorbeeld van warenhuis Vanderveen en flat Ellen zijn onvoldoende.

Wat het parkeren in de binnenstad betreft zien we dat de exploitatie van parkeergarages onder druk staat. Het college zegt straat parkeren te willen bezien vanuit de belangen van de binnenstad. Wat GL betreft zo min mogelijk straat parkeren en ontmoedigingsbeleid wat betreft de auto in de binnenstad binnen de parkeerring. Dit past ook bij onze visie om meer in te zetten op (veiligheid voor) fiets en wandelgebieden en emissieloos vervoer.

Sociaal & welzijn

Laaggeletterdheid

Wat over het taalhuis wordt gemeld is mooi maar geeft geen antwoord op de aanbevelingen van de rekenkamer in haar brief van oktober 2017. Wij vragen ons ook hier af wat is nu de visie van het college op een meer effectieve aanpak? Waarom wordt vastgehouden aan een projectmatige aanpak en wordt er geen beleid ontwikkeld? En tot overmaat van ramp lezen wij bij de dienstverlening dat de gemeente inzet op volledige digitalisering. Wij vragen ons dan ook in dat verband af, op welke wijze u hierbij voldoende aandacht hebt voor of geeft aan laaggeletterdheid in combinatie met digibeten.

U snapt al, wij dienen de motie van de PvdA op donderdag mede in.

Armoedebeleid

Het college constateert een knelpunt m.b.t. meedoenregeling en het stoppen van de 300.000 ambitiemiddelen per jaar in 2020. Er zal een tekort ontstaan op de begroting. Hoe denkt het college dit in te vullen? We nemen aan dat de inzet, zoeken naar financiële middelen zal zijn en niet het afbouwen van de regeling die duidelijk in een behoefte voorziet! Graag uw antwoord hierop!

Werken

Er is zoveel meer nodig dan alleen beleid, praten en ondersteuning voor de binnenstad van Assen.
Hoe gaat college actief hierin deelnemen en met wezenlijke financiële middelen om daadwerkelijk transformatie en herontwikkeling van vastgoed te faciliteren?
Moeten we voor een planologische regeling met uitnodigingsplanologie wachten op een omgevingsvisie en vervolgens een omgevingsplan?
Voor veel zaken is een slagvaardige gemeente nodig. We vragen het college dan ook actief en coöperatief op initiatieven – zoals bijvoorbeeld een ijsbaan op het Koopmansplein – in te springen.

In de begroting lezen we wel van allerlei plannen om op hbo-niveau onderwijs en werk te gaan koppelen, maar Assen en dan m.n. de binnenstad, is bij uitstek de plek voor de combinatie mbo-onderwijs-werk. GroenLinks vindt het uitermate belangrijk dat juist deze koppeling er komt tussen de binnenstad(visie) het onderwijs en de werkgevers. Hoe kunnen wij bruggen slaan tussen bevolkingsgroepen die juist hierin zouden kunnen participeren, denk aan instromers vanuit statushouders en jongeren van ISK. Wat kunnen wij van dit college daarover nog verwachten?

Hoe goed is bv de aansluiting statushouders(jongeren) naar regulier onderwijs? Hebben wij zicht op hoe dit nu geregeld door bijvoorbeeld passend onderwijs of laten we deze problematiek en oplossingen volledig bij de scholen liggen?

Bedrijfsvoering

Personele inzet.

We lezen dat er enerzijds 1,1 miljoen wordt ingezet om personele knelpunten in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te lossen, maar anderzijds houdt college wel vast aan de bezuinigingstaakstelling van 600.000. Graag uitleg hierover.

Bedrijventerreinen

Bij de bedrijventerreinen lijkt er niet veel schot in te zitten. Bij het Peelerpark/Messchenveld vindt de zoveelste flexibiliseringsslag plaats en wij zijn heel benieuwd naar de verbeterpunten die het college de raad voor wil leggen. Assen-zuid lezen we al meer dan een jaar in kwartaalrapportages dat men in gesprek is met serieuze kandidaten, maar er is nog steeds geen meter uitgegeven. Nou hoeft dat wat ons betreft daar ook niet zo nodig. Laat daar de flexibiliseringsslag ook overheen gaan in die zin dat dit gebied omgevormd wordt tot uitsluitend energielandschap. Een prachtig voorbeeld is voor GL nog steeds het parkeerterrein bij het TT-circuit. Daar zie je ook dat de investeringen die je daar dan doet, meerdere doeleinden dient. Dus: auto’s uit de binnenstad, duurzaam vervoer naar de binnenstad en werkgelegenheid, fijnstof en duurzaamheidsindicatoren omhoog en werklandschap-Zuid ingevuld! Zeker ook als de parkeerplaatsen worden overkapt met zonnepanelen. Daar hebben ze op het TT-circuit ervaringen mee!
Perspectief GroenLinks
Als de behoefte er niet is voor bedrijventerreinen dan niet blijven trekken aan een dood paard.

Cultuur & cultureel erfgoed

SMAHK

Dan SMAKH: keert niet terug in deze begroting, hoe staat het ermee?
Wat is er gebeurd met de mondelinge toezeggingen van dit college. Wij hebben van SMAKH begrepen dat de huidige ruimte begin januari 2018 ontruimd moet zijn maar er nog steeds geen zicht is op blijvende vervangende expositieruimte en ruimte voor de ateliers. Als de gemeente de aanjager, verbinder en facilitator wil zijn zoals ze in de begroting vermeld, verwachten wij van college voordat de ontruiming een feit is een oplossing, en dan niet houtje-touwtje en tijdelijk maar met een meer permanent karakter. Kan het college ons die toezegging doen?
Perspectief/Visie GL
SMAHK is een belangrijke voorzieningen op gebied van cultuur, voor wie een laagdrempelige en goed toegankelijke huisvesting belangrijk is.

Grafmonumenten

De grafmonumenten: college stelt voor 45.000 beschikbaar te stellen maar wij hebben begrepen dat beide grafmonumenten restaureren op de Noorderbegraafplaats minimaal 80.000 kost.
GL vindt dit soort erfgoed belangrijk en zou graag zien dat college hier meer middelen voor vrij maakt zodat ook voldaan kan worden aan de wettelijke plicht van de Erfgoedwet.
Perspectief GroenLinks:
Waarom het nu niet in 1x goed doen i.p.v. nu de een en maar afwachten wanneer het restant van het geld beschikbaar is, zoals voorgesteld in de brief v.d. stichting.

Openbare orde en veiligheid

Uitgaansgebied

Wij zien dat de overlast van het uitgaansgebied, dat zich voorheen rond Hotel de Jonge aan de Brink concentreerde, zich nu verplaatst naar de omgeving van de Markt en Kerkstraat en daar nu gedeald wordt, overlast ontstaat en dergelijke. We lezen hierover niets terug. Hoe gaat het college hierop acteren?
Daarbij valt ons op dat Assen hoog scoort bij de indicatoren rond veiligheid en misdrijven ondanks de dalende trend die het college signaleert, maar dan weer niet uit de tabel te halen is. Ligt de focus hier met name op de binnenstad of op heel Assen?
Perspectief/Visie GL
Wat GL begint veiligheid ook bij een veilig ingerichte fysieke omgeving die schoon en verzorgd is. Actieve handhaving, ook als het wat lastiger of moeilijker ligt.

Regenbooggemeente.

In 2014 is Assen regenbooggemeente geworden. U hebt daarvoor een convenant met ministerie van OC&W afgesloten.
In dat convenant heeft u aangegeven dat de LHBTi emancipatie duurzaam verankerd is in het lokale beleid van de gemeente Assen vóór eind 2017.
De afgelopen jaren hebben wij weinig gemerkt van het ontwikkelen van beleid op het gebied van LHBTi.

Regenbooggemeente zijn is nl meer dan de regenboogvlag hijsen op coming-out-day en roze koeken uitdelen bij het station. Terwijl gemeenten om ons heen juist heel actief hebben geparticipeerd in de Drentse Regenboogweek, is Assen hierin tamelijk onzichtbaar gebleven. Voor de enige echte Drentse Regenbooggemeente toch wel wat teleurstellend.

Nu er vanuit de nieuwe regering nog geen concrete plannen zijn om regenboogsteden verder te financieren, en dus op voortzetting om de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTi en emancipatie te garanderen, vraagt GroenLinks zich het volgende af:Heeft u zelf al nagedacht over het vervolgtraject in Assen, na vaststelling van de evaluatie van het ontwikkelde beleid van 2014-2017 en de verankering daarvan, en daarvoor de financiële middelen zelf vrij te maken. Heeft het college daar al een visie op?

Bent u voldoende op de hoogte van de problematieken rond LHBTi op scholen, sportverenigingen en LHBTi-asielzoekers. Zijn deze aspecten ook voldoende meegenomen en verankerd in het beleid dat wij voorstaan voor de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTi? En wat is er terecht gekomen van de toezegging van de wethouder dat alle sportverenigingen een regenboogvlag zouden ontvangen? Dat was ook een mooi moment geweest om het beleid te verankeren bij de sportverenigingen. Maar daar is het uiteraard niet te laat voor. GroenLinks pleit er voor om, samen met de andere Drentse regenbooggemeenten en de provincie Drenthe hierin een zichtbare rol te blijven spelen, ook als deze nieuwe regering hiervoor geen extra middelen beschikbaar zal stellen. Waarom? Omdat het evident is dat LHBTI-inwoners van onze gemeente hier ook veilig kunnen wonen en werken en geaccepteerd worden.