Schriftelijke vragen Milieuzones tegen fijnstof binnenstad

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe brom- en snorfietsen aan de nieuwe emissie-eisen voldoen. Dit betekent dat deze meest vervuilende tweetakt voertuigen vanaf die datum niet meer verkocht mogen worden. En dat is goed nieuws want tweetakt brom- en snorfietsen zijn een grote bron van vervuiling, geluidsoverlast en ergernis in de (binnen)stad.

Maar met het verkoopverbod zijn deze brommers en scooters nog niet uit de binnenstad verdwenen.

Op 7 september j.l. werd Milieudefensie door de Rechtbank in Den Haag in het gelijk gesteld in het kort geding voor gezonde lucht dat ze hadden aangespannen tegen de Staat. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat het kabinet de rechterlijke uitspraak zal opvolgen, en dat ze haar plannen zal versnellen. Op 14 november a.s. zal de zitting voor de rechtszaak (bodemprocedure) voor schone lucht plaatsvinden.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben een aantal gemeenten milieuzones in binnensteden ingesteld. Dit houdt in dat er in een gebied in de binnenstad alleen voertuigen mogen komen die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. De milieuzone is een effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren en een van de maatregelen die een gemeente zelf kan nemen.

De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks pleiten voor zo’n milieuzone voor het centrum van Assen. Dit houdt in dat tweetakt scooters en brommers niet meer worden toegestaan in de binnenstad en dat ook de (vervuilende) vrachtwagens en bestelbussen niet meer welkom zijn. Bijkomend voordeel is dat de (verkeers)veiligheid toeneemt. Op bedrijventerreinen Assen-Zuid en Messchenveld kunnen distributiepunten worden ingericht waar vanuit met elektrische wagens de ondernemers in het centrum van de nodige voorraden kunnen worden voorzien.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks de volgende vragen:

 

1. Is het college bereid om een milieuzone in te stellen voor de binnenstad zodat vervuilende voertuigen uit het centrum geweerd kunnen worden, met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren?

2. Zo nee, welke maatregelen gaat het college wél treffen om vervuilende voertuigen uit het centrum te weren?

3. En binnen welke termijn komt het college met een plan hiervoor?