Mid-term review GroenLinks Assen.

Het college presenteert de Begroting 2017 als een mid-term review. GroenLinks pakt dit op door de begroting te leggen langs onze eigen speerpunten uit 2014.  Waar is het college in de visie van GroenLinks op koers en waar moet het nog anders of beter?

Speerpunt 1: Duurzaamheid

GL liep lang voor de troepen uit als het om duurzaamheid ging, maar we zien dat dit onderwerp nu gemeengoed is geworden en zelfs het college dit nu omarmt, waarbij dit waarschijnlijk grotendeels op het conto van de portefeuillehouder mag worden geschreven.
We zien dat het college streeft naar een energie-neutrale organisatie en vastgoed en regelingen faciliteert voor het verduurzamen van woningen.  Ook windenergie wordt nu actief onderzocht. Deze zaken kunnen we dus deels afvinken.
Maar er kan en moet nog zoveel meer. We moeten nog echte sprongen maken naar duurzame energie, zuinigere gebouwen en schoon en stil verkeer. 
Ook de jeugd moet hierin meegenomen worden. Het zou mooi zijn als de gemeente Assen bv alle jongeren van 12 jaar een lidmaatschap van de windkuikens zou aanbieden en met hun zou inzetten op bewustwording. Daarnaast blijkt dat weinig jeugd zich geen besef heeft van de zo vaak gebezigde term CO2-reductie. Betrek de jeugd bij deze discussie. We praten wel over de normen waarmee de volgende generatie moet leven. Daarvoor dienen wij een motie in.
Speerpunt 2: Groene gemeente
GroenLinks geeft voorrang aan inbreiding in de bestaande stad, boven het aanleggen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.
Het college mag hier nog wel wat extra stappen zetten: We denken aan meer inzet op het behoud van bomen en groen, tijdelijke groene inrichting van braakliggende terreinen en faciliteren van stadslandbouw.
We zien ons speerpunt enerzijds vertaald in de bebouwing van het veemarkt terrein. Anderzijds blijven we moeite hebben met Werklandschap Assen Zuid. Het op een lager pitje zetten van de ontwikkeling van het Havenkwartier zou logischerwijs ook gevolgen moeten hebben voor deze ontwikkeling.  Maar het college legt deze verbinding niet. Het omzetten naar zonneweides heeft dan ook onze voorkeur.  Maak langs de A28 een energielandschap, zonnepanelen aan de oostzijde en wellicht windenergie aan de westzijde op het TT-circuit.  Dan geeft Assen echt een visitekaartje af. Ook daar past onze motie in.
Wat betreft het beheer van natuur hebben we al eerder onze zorg uitgesproken over de nieuwe Wet natuurbescherming die ophanden is en waarin nogal wat taken overgeheveld worden naar de provincie en naar de gemeente.  Dit gezet naast de mededeling van het college destijds bij de voorgenomen overdracht naar natuur aan het Drents landschap, dat binnen de gemeentelijke organisatie gebrek is aan expertise, baart ons grote zorgen. Hoe gaat u ons en de gemeentelijke organisatie hierop voorbereiden?
Speerpunt 3:  Ruimtelijk beleid
Het uit de markt nemen van kantoorgebouwen moet actiever plaatsvinden.  Het AZC in het NAM-gebouw en de verbouwing van kantoren ten behoeve van statushouders is in dat kader een goede ruimtelijk ontwikkeling. Deze huisvesting voor statushouders moet wel tijdelijk van aard zijn. Eigenlijk schiet Assen te kort als men deze mensen geen reguliere woning kan aanbieden. Voor een goede integratie is uiteindelijk huisvesting in de wijk een absolute noodzaak. Hebt u daarvoor een actieplan? Het verbouwde kantoorpand zien wij dan ook liever gebruikt voor de huisvesting van jongeren. 
Maar in de begroting staat ook opgenomen dat er bv voor verwarde mensen voldoende woonruimte beschikbaar moet zijn, maar hoeveel is voldoende?
Hierbij willen we ook nogmaals de aandacht vestigen op de Tiny Houses. We zijn erg benieuwd naar de initiatieven die de wethouder op dit punt ontwikkelt.
Wat betreft de Visie op de toekomst van de binnenstad zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat wat nu opgenomen is in de begroting is een druppel op de gloeiende plaat.
GL  staat volledig achter het streven van het college en, tot voor kort ook deze raad, om de betrokkenheid bij GAE  af te bouwen en zo snel mogelijk te komen tot overdracht van onze aandelen.  Investeren en verder bijdragen is voor GL  onbespreekbaar
Speerpunt 4: Sociaal en Solidair
GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Wij willen in Assen een inclusieve en empathische samenleving. 
De WPDA speelt daarbij een belangrijke rol. GroenLinks is voor inkomensondersteuning waar dat echt nodig is, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen. Experimenten met regelvrije bijstand, de mogelijkheden van het Amvb van Klijnsma op dit punt en uiteindelijk ook het basisinkomen, kunnen hieraan bijdragen.  Wij vragen een actieve deelnemende rol van Assen hierin en niet alleen het volgen van de ontwikkelingen. Een “EROP-AF” mentaliteit.
Speerpunt 5: Wijkvoorzieningen
De wijkteams krijgen vorm en geven invulling aan het welzijnswerk. We hebben twijfels of de vier nu opererende wijkteams voldoende dekking hebben om de hele stad en alle inwoners te bereiken en of het bereik van Vaart Welzijn wel laagdrempelig en voldoende is. Het uitsluitend upgraden van Mijn Buurt Assen als digitaal platform lijkt ons ruim onvoldoende.
De opzet zoals in Assen-Oost in het gebouw aan de Brunelstraat is een goed voorbeeld van hoe het kan en zou moeten.  Hier zie je dat de stenen wel degelijk bijdragen aan het succes. GroenLinks vindt het dan ook jammer dat het college, in tegenstelling tot onze visie, niet een wijkgebouw in iedere wijk heeft behouden.  Het laatste voorbeeld is het voornemen de Dissel in Marsdijk op te doeken en het buurt en welzijnswerk daar te versnipperen over de wijk.  (Hoezo van problematiseren naar normaliseren??) De onlangs door het college aangeboden visie op maatschappelijk vastgoed ademt ook weinig maatschappelijks in en is volledig financieel en technocratisch ingegeven. Dit is niet in de geest van “niet zorgen voor maar zorgen dat”, maar meer in de trant van ‘ het zal ons een zorg zijn’ hoe wij bepaalde zaken kunnen faciliteren door onze gebouwen en vastgoed. Niet de stenen, maar de mensen zijn leidend.
Nu we toch over “ van zorgen voor naar zorgen dat” praten: Een initiatief van een wijkbewoner om het zwerfvuil in Assen ter hand te nemen wordt door de gemeente Assen wel op heel dramatische wijze de grond in geboord. Nu zorgt deze inwoner van Assen met zijn hond niet voor overlast, maar juist voor een aanvulling op het beleid waar wij als raad zo zwaar op bezuinigen. Het lijkt ons zinvol als de gemeente dit soort initiatieven juist omarmt en in goed banen leidt. GroenLinks zou graag zien dat de gemeente een pilot uitwerkt waarin op meer concrete en bredere wijze dit initiatief in Assen wordt ontwikkeld. Graag een reactie van iemand van B&W over dit voorstel. Evt dienen wij hiervoor een motie in, in tweede termijn.
Speerpunt 6: Jeugd
Nu het passend onderwijs langzaam vorm begint te krijgen verwachten wij van het college een verbindende rol tussen organisaties als jeugdzorg en Mijn Buurt Assen en het onderwijs. Hoe gaat het college bv concreet “inzetten op het schoolmaatschappelijk werk als belangrijke schakelfunctie naar onderwijs-ouder-buurtteam”. Juist hiermee kan op preventieve wijze worden ingezet om uitval te voorkomen. De voornemens zijn allemaal prachtig, maar hoe concreet is dit al? Kunt u ons daarover informeren?
Mooi is het te constateren dat de ISK zowel op VO als op primair onderwijs goed draait. In het kader van de participatie van deze jongeren zou het goed zijn als de gemeente aan de ISK-VO-school een 10-tal fietsen ter beschikking zou willen stellen om hun leerlingen fatsoenlijk van school naar de sportzaal te laten komen. De meeste van de leerlingen hebben nu geen fiets en het kost nu gemiddeld veel tijd om  heen en terug van hun school naar sportzaal te komen voor 50 min sportles. Dit zou bv makkelijk kunnen vanuit het project ‘weesfietsen’ ism Alescon. Als we ze daarbij dan ook nog lessen geven over veiligverkeersgedrag door de VVN dan dragen we een belangrijk steentje bij aan de integratie van deze jongeren in onze gemeenten. Graag een toezegging van de wethouder in deze.
Speerpunt 7: Veiligheid
Veiligheid is een sociaal grondrecht. Het is iets wat georganiseerd moet worden, steeds opnieuw. Zo is veiligheid in grote mate afhankelijk van de fysieke en sociale inrichting van de openbare ruimte.
Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting. Het pas ondertekende GSA Convenant in het kader van het convenant Regenbooggemeente, kan hierin een grote rol spelen.  Assen was dan wel de eerste gemeente in Drenthe die regenbooggemeente werd, maar over het te ontwikkelen beleid hiervoor zien wij niets terug in uw toelichting op de begroting. Ook niet tav gereserveerde gelden. Kan de wethouder aangeven hoe ver hij is met de uitwerking van dit beleid? GroenLinks neemt aan dat het college in dit kader ook een verder uitwerking gaat maken van de pilot Positief Opvoeden in de Sport, waarin Assen heeft geparticipeerd. De resultaten in buurgemeenten geven aan dat dit voorkomt dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van bv zwaardere jeugdzorg.
GroenLinks waakt voor gebruik van preventief fouilleren en cameratoezicht. Het zou mooi zijn als Assen zich aansloot bij de andere gemeenten om te experimenteren met stop&search formulieren. 
Speerpunt 8: Werk
Wij maken ons zorgen hoe wij de arbeidsparticipatie en integratie van statushouders daadwerkelijk vorm gaan geven.  Arbeidsparticipatie draagt in belangrijke mate bij, aan een geslaagde inburgering van mensen. Uit de begroting spreekt wel ambitie tav werkgelegenheid, er worden indicatoren gegeven, maar wat zegt dit nu concreet? Een prachtig plan vanuit de samenleving (eigenlijk de doelgroep) is bv het plan “De poort van Nederland”. Een initiatief dat juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan de arbeidsparticipatie en in onze ogen een grote rol zal moeten gaan spelen. 
Landelijk heeft Zorg en Welzijn  aan de bel getrokken. Onderzoek van hen wijst uit dat slecht 16% van de gemeenten voldoende informatie over statushouders heeft om hen te kunnen bemiddelen naar werk. GroenLinks wil dat het college hiervoor een concreet actieplan ontwikkelt en overweegt daarvoor een motie in te dienen. Wij wachten graag eerst uw reactie af. 
SensorCity: wij wachten de evaluatie af. We hebben begrepen dat de review van Berenschot deze week naar de raad wordt gestuurd. Tot die tijd maken we een voorbehoud bij de plannen om hier als gemeente blijvend op in te zetten.

Voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden zou er ingezet moeten worden op een gemeentelijke denktank, waar een dwarsdoorsnede van de Asser bevolking, in samenwerking met een Accelerator of Denktank van lokale organisaties, die ideeën van burgers direct concreet kunnen uitwerken. Dit kunnen wij mogelijk maken door een productieruimte of creativeworkspace of FabLab (En nee, JackLab in de DNK telt niet). Of een verdere permanentere uitwerking van een initiatief zoals met de 128 Hanze studenten tav Binnenstadmarketing.