Ijkmoment DNK

Het ijkmoment van de DNK was in mei 2017! Onderstaand de bijdrage van GroenLinks.

 

Financieel

Het is goed dat er nu gedacht wordt over de toekomst en reservering van geld voor 
vervangingsinvesteringen en de exploitatie als de Weierstraatreserve is opgedroogd. 
We hebben als GL al bij een aantal begrotingsvergaderingen voorgaande jaren hier 
aandacht voor gevraagd. Inhoudelijk gaan we hier nu niet verder op in omdat het 
college aankondigt dit verder inhoudelijk bij de VJN te willen gaan behandelen en met 
voorstellen komt. 

BMC 
Het gaat met bieb en theater en bioscoop op dit moment goed en de samenwerking 
werpt zijn vruchten af en heeft zeker meerwaarde. 
Opvallend - of eigenlijk ook weer niet - is de terechte conclusie van BMC dat het gebouw 
te duur is voor dit soort maatschappelijke en culturele instellingen. Aan dat prijskaartje 
betaalt de gemeente via de huisvestingssubsidie zelf fors mee. De huisvestingskosten 
liggen 15% hoger dan bij referentieprojecten en ook de gemeente huisvestingssubsidie 
ligt 13% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Qua huidige programmering willen wij theater en bibliotheek complimenten maken. 

Het organiseren van festivals zoals BMC voorstelt, is een goede aanvulling. Een bredere 
aanpak rondom thema’s zou hiervoor ook een goede zijn. (voorbeeld BBB of 
Ladiesnight) 
Cursusaanbod buiten DNK in de wijken weten we niet of dat verstandig is. We hadden 
de bibliotheken in de wijken maar in het kader van efficiency is toch juist alles 
gecentraliseerd??

De geschetste parkeerproblematiek is onderdeel van de dure huisvesting. Het gratis 
aanbieden van parkeren voor bepaalde culturele uitingen is op zich wenselijk maar zet 
de exploitatie van de parkeergarage direct onder druk; een patstelling. Anderzijds is het 
accepteren van lagere exploitatie van de parkeergarage als direct gevolg van een hogere 
culturele deelname geen moeilijke keuze voor GL. 

Stadspodium

Het zijn van stadspodium is op zich prima, maar voor amateurverenigingen is DNK veel 
te duur en te weinig structureel beschikbaar. Wat ons betreft is daar Podium Zuidhaege 
nu bij uitstek geschikt voor. De oproep om verder buiten de deur te gaan kijken is wat 
dat betreft een goede mogelijkheid om juist die samenwerking te zoeken…

Artistieke films

De wens voor meer artistieke films kunnen wij onderschrijven. Te vaak draaien 
dergelijke films nu alleen nog in Forum Groningen. De voorstellingen van de FilmLiga 
zijn goed bezocht en er is ruimte voor meer van dergelijk aanbod lijkt het. Maar ook 
hierbij kan verdere synergie met de rest van de DNK/Theater een goede zijn, ook die 
zalen kunnen vrij eenvoudig ingezet worden voor dit uiterst culturele aanbod.