Blog: Integriteit en Verklaring omtrent het Gedrag.

“Integriteit van (lokaal) bestuur is een zeer actueel en belangrijk thema, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn signalen dat het criminele circuit de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kan aangrijpen om de invloed op het lokale bestuur te vergroten en daarmee criminele activiteiten veilig te stellen. “

Zo begint een memo voor het fractievoorzittersoverleg van de raad van Assen.

De aangehaalde constatering is juist en terechte zorg binnen de overheid. Reden ook waarom Minister Plasterk een handreiking heeft gemaakt voor lokale politieke partijen hoe hier mee om te gaan en kandidaten voor politieke functies hierop te bevragen en te toetsen.
De Minister legt de verantwoordelijkheid hiervoor daar waar die hoort, namelijk bij de politieke partijen zelf.

Vervolgens vindt conform het bepaalde in de gemeentewet een toetsing van de geloofsbrieven plaats als een kandidaat gekozen is en in de raad wordt geïnstalleerd. Daarbij wordt getoetst aan de bepalingen van de gemeentewet.

Binnen de gemeente Assen wil men nu een stap verder gaan door van gemeentewege een verklaring van geen bezwaar VOG aan te vragen voor alle kandidaatsraadsleden en beschikbare VOG’s in kopie beschikbaar te stellen aan de griffie en deze VOG’s vervolgens ook te voegen bij de geloofsbrieven.
Wanneer een kandidaat weigert in te stemmen met een VOG –aanvraag kan dit op zichzelf al een reden zijn voor een gesprek met de voorzitter van de raad, ofwel de burgemeester.

Een meerderheid van de fractievoorzitters heeft met dit voorstel ingestemd.

Persoonlijk hebben wij hier zeer grote moeite mee en bezwaar tegen. Het gemeentebestuur gaat zich nu in feite actief bemoeien met de kandidaatstelling door de partijen. De screening en keuze van kandidaten is uitdrukkelijk aan de politieke partijen zelf. Als daar een VOG wordt gevraagd. Prima!! Maar het kan en mag niet zo zijn dat je bij de burgemeester op het matje moet komen als je geen VOG wilt aanvragen of hebt aangevraagd en jouw partij stelt jou niettemin kandidaat.

Het toevoegen van de VOG aan de geloofsbrieven van een VOG staat zelfs op gespannen voet met de wettelijke bepalingen in de gemeentewet. Er lijkt een toelatingsgrond te worden toegevoegd. Democratie is een kostbaar goed net als de scheiding der machten, daar past deze inmenging niet in.

Overigens is de meerwaarde van een VOG beperkt, recente voorbeelden geven dat aan, ook binnen de politiek en politieke functies.

Hoewel wij niets hebben te verbergen en niets op ons kerfstok hebben, zullen wij uit principe niet meewerken aan een aanvraag van een VOG namens ons door de griffie.

* Hans Marskamp,

** Sjoerd Bakker

*** Laura Punt

GroenLinks Assen

(* Voor mijn inschrijving bij de NRVT (Ned. Register van Taxateurs) en de LRGD (Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen) heb ik ook gewoon een VOG overlegd, maar dit ligt principieel anders)

(** Voor mijn werk bij de belastingdienst heb ik ook gewoon een VOG overlegd, maar dit ligt principieel anders)

(*** Voor mijn vrijwilligerswerk bij de stichting Educatie achter buitenlandse tralies, onderdeel van Reclassering Nederland, heb ik ook gewoon een VOG overlegd, maar dit ligt principieel anders)