Bijdrage GroenLinks

 Spreektekst Begroting 2023 – GroenLinks Assen

Voorzitter,

GL wil graag beginnen met het uitspreken van onze waardering voor het harde werken van alle betrokkenen bij de totstandkoming van deze begroting. Het is elk jaar weer een hele puzzel om alle ambities, intenties, beloften en aandachtspunten te verwerken tot 1 document, een compliment daarvoor.

In de nasleep van Corona worden we direct meegezogen in een opeenstapeling van alarmerende situaties die, soms dichtbij en soms ver weg, ons dagelijks in hun greep houden. De oorlog in Oekraïne is iets wat we niet meer verwacht hadden, oorlog in Europa, en de effecten ervan zijn wereldwijd merkbaar. Onzekerheid over een dak boven je hoofd, maar ook of er voldoende voedsel is, niet alleen in Oekraïne, maar over de hele wereld zijn deze gevolgen voelbaar. Daarnaast zijn er ook problemen in ons land, te denken valt aan de Woningnood, de stikstofcrisis, Energie-armoede, Financiële onrust, en voor ons heel belangrijk, een voortdurend dalend vertrouwen in de overheid. 

Voor GroenLinks zijn er, zoals iedereen mag verwachten, een aantal punten die bijzondere aandacht vragen. Waarbij wellicht het verkrijgen van nieuw vertrouwen in de overheid het belangrijkste speerpunt zou moeten zijn. Een betrouwbare overheid, die doet wat het beloofd heeft en zorg draagt voor alle inwoners. 

Wonen
Een dak boven je hoofd is een belangrijk goed voor ieder mens, ook in Assen. De woningnood, maar ook de energie-armoede laat zien dat we dit zeker niet vanzelfsprekend kunnen noemen. Een betaalbaar huis, dat betaalbaar verwarmd kan worden, midden in een groene stad en op een duurzame manier gebouwd, allemaal ambities van ons allemaal.
GroenLinks heeft zorgen over hoe we dit gaan bereiken, welke route gaan we bewandelen en hoe zorgen we ervoor dat we meters gaan maken? In de begroting 2023 lezen we maar liefst 46 toezeggingen, plannen, visies en onderzoeken alleen al over het onderwerp Wonen. Hoe gaan we al deze toezeggingen realiseren, en komen we dan nog wel toe aan het belangrijkste, het duurzaam bouwen van betaalbare woningen voor de Assenaar?

We lezen bijvoorbeeld dat de doelstelling van 30% sociale huurwoningen  in 2023 gestimuleerd wordt door middel van het vereveningsfonds,  de vraag naar sociale blijft huurwoningen nog jaren groot. We moeten duidelijk en transparant zijn en deze regeling voor meer jaren gaan voortzetten? Zodat iedereen in de toekomst een betaalbare woning heeft.

Groen
Een Groene stad in het noorden, een ambitie die wij vanuit GroenLinks alleen maar kunnen benadrukken. Net zoals de PvdA al heeft aangegeven in een groene stad is meer dan een update van een maaikaart. Het is ook meer dan het monitoren van biodiversiteit. De afgelopen jaren hebben we gezien dat met het inzaaien en cultiveren van bijvoorbeeld de bermen langs de weg het wel degelijk mogelijk is om meer biodiversiteit te creëren. Maar hoe behouden we deze kostbaar verkregen diversiteit als er steeds meer geluiden zijn om vaker en korter te maaien? Een groene stad is dan ook meer dan onderhoudsarm groen en kort gemaaid gras. Assen is pas een groene stad wanneer die voorziet in sport, bewegen, ontspannen en ontmoeten in een groene omgeving.

(Tekst gaat verder onder foto)

Ria Haan Algemene Beschouwingen Begroting 2023
Ria Haan tijdens algemene beschouwingen begroting 2023

Dierenwelzijn
Daarnaast vraagt GroenLinks met nadruk aandacht voor dierenwelzijn, hier is in de begroting maar liefst een hele regel over opgenomen. 

De beantwoording van technische vragen verteld slechts dat we nog moeten gaan beginnen met het inventariseren van de taken. Dierenwelzijn heeft prioriteit in het bestuursakkoord lezen we, toch is de uitwerking in 2023 slechts een inventarisatie. GroenLinks wil graag dat het college al in 2023 komt met een integrale visie over dierenwelzijn in Assen.

Inclusie
In het coalitieakkoord staat dat Assen van ons allemaal is. Het college vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in de stad. De afgelopen tijd hebben we helaas moeten constateren dat er ook in Assen nog grote stappen gezet moeten worden om de inclusie van iedereen in de Asser samenleving te garanderen. De tentoonstelling op het Koopmansplein wordt beplakt en verstopt. GroenLinks voelt hier schaamte omdat er nog steeds een overduidelijke behoefte is om inclusie, met name van de LHBTIQ+, maar ook andere mensen, bespreekbaar te maken. Dit is geen vanzelfsprekendheid en zeker geen realiteit voor heel veel mensen. Er is duidelijk nog een lange weg te gaan en de huidige aanpak van slechts 2 subsidies van 10.000 euro is ook een hele karige manier om hier vorm en inhoud aan te geven. GroenLinks verwacht van het college dat zich hard inzet om inclusie voor iedereen te realiseren.

Tot slot
We zijn aan dit betoog begonnen met benoemen van onzekerheden, verschillende crisissen en het benoemen van het belang van een betrouwbare overheid. We kunnen plannen maken, maar als de inwoner van Assen ons niet vertrouwt komen we nooit verder. De inwoner zit vol angst voor de overheid. Te vaak heeft de overheid laten zien dat we de regels rondom subsidies en steun zo complex hebben gemaakt dat zelfs de overheid deze niet meer snapt. Als voorbeeld de Energietoeslag, een eenmalig bedrag van 1300 euro voor de mensen die deze steun het hardste nodig hebben. En toch zijn er veel inwoners die wantrouwend zijn in de overheid. Zo wantrouwend, dat ze liever in de kou zitten dan steun vragen aan de overheid. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. 

We lezen in de begroting dat er zeer veel plannen zijn voor 2023 en verder. Net zoals de PvdA hebben wij ook geteld. We hebben ook geteld en komen tot een totaal van 202 toezeggingen over participeren van inwoners, verbeteren van bestaand beleid, vernieuwen van oude visies en in totaal 11 nieuwe onderzoeken naar veel verschillende onderwerpen. Dat is een enorme opgave voor 2023, hoe gaan we dit allemaal doen?

En zelfs als de plannen goed zijn, hoe komen we tot uitvoering? 

We lezen in de begroting dat het college zorg efficiënter en toekomstbestendiger wil maken. Dat doen we door middel van een wijkgerichte WMO. Het antwoord van onze technische vraag wat dit dan betekende was: “Dit is nog niet omschreven en wordt in de komende periode ontwikkeld”. 

De oplossing wordt gepresenteerd, maar wat het überhaupt is moet nog bedacht worden. Maar het college wil dit wel in 2023 gebruiken om de zorg efficiënter en toekomstbestendiger te maken. GroenLinks vraagt zich af hoe het college bijvoorbeeld de grotere zorgvraag en hiermee groeiende wachtlijsten in de zorg wil oplossen.

Op welke manier zorgt de begroting 2023 voor een betrouwbare overheid? Daadkrachtig en dicht bij onze inwoners? 

GroenLinks wil stappen zetten en meters maken zodat iedereen mee kan doen in Assen. 
We hebben behoefte aan concrete acties voor alle inwoners van Assen.

Fractie GroenLinks Assen