Schriftelijke vragen transformatorstation Kloosterveen

Bewoners van de Asserwijk, maar ook verder in de wijk Kloosterveen (Kloosterhout en omgeving Frambozenhof) ondervinden al jaren hinder van bromtonen veroorzaakt door het transformatorstation van Tennet te Zeijerveen op relatief korte afstand van deze woningen.

Deze geluidhinder doet zich in meerdere of mindere mate constant voor, afhankelijk van het weer, tijdstip op de dag/nacht en de windrichting. De hinder wordt veroorzaakt door twee transformatoren. Eén ervan is vervangen en de andere betreft een oude uit 1966 (!) daterende transformator die aan de bron een geluidsniveau heeft van circa 100 dB. De nieuwe moderne transformatoren zijn minimaal circa 10 dB stiller. Wanneer beide trafo’s vervangen zouden zijn, resullteert dit voor de bewoners in een circa 7 dB(A) lager geluidsniveau, wat voor de bewoners een aanzienlijke verbetering inhoudt (en een objectief waarneembaar lager geluidsnveau is). Wanneer uitgegaan wordt van de best beschikbare techniek ofwel nog stillere trafo’s is er nog meer winst te behalen.

Het wettelijk maximale toegestane geluidsniveau ter plaatse van de woningen is 50 dB(A). Dit niveau wordt volgens de bewoners nu overschreden en zij hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente (in behandeling bij de RUD). Vervolgens zijn er metingen verricht. Uit deze diverse metingen ter plaatse is gebleken dat er een overschrijding van 3 tot 5 dB(A) is. Formeel voldoet Tennet derhalve niet aan de voorschriften, maar gelet op de ter discussie staande al dan niet te hanteren meettolerantie van 2 dB(A) weigert de gemeente handhavend op te treden omdat zij daarin naar Tennet juridisch niet sterk zou staan.

De bewoners hebben tegen de weigering handhavend op te treden bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is ongegrond verklaard en hiertegen zijn de bewoners in beroep gegaan. De Rechtbank Noord Nederland heeft het het beroep op 11 september 2017 afgewezen, met als motivering de wettelijk toegestane meettolerantie. De bewoners zijn nu in hoger beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook al zouden de bewoners daar in het gelijk gesteld worden, schieten zij met het juridsich gesteggel per saldo niet veel op.

De bewoners zouden natuurlijk het beste en meest geholpen zijn als Tennet over zou gaan tot vervanging van de oude transformator uit 1966. Dit leidt zoals hiervoor aangegeven tot een wezenlijke en duidelijk merkbare reductie van het geluid en de hinder.

Tennet echter heeft de vervaning pas in 2023 op de rol staan en weigert deze naar voren te halen omdat het niet past in haar ‘ programma’ en omdat de gemeente nu toch niet handhavend op kan of wil treden en Tennet hier nu dus ook geen noodzaak voor ziet.

Dit betekent dat de bewoners nog minimaal 6 jaar met deze ellende geconfronteerd blijven en dagelijks met behoorlijke geluidhinder worden geconfronteerd die feitelijk in strijd is met de verleende vergunning maar waartegen om juridische redenen niet tegen opgetreden wordt.

GroenLiinks realiseert zich dat deze zaak onder de rechter is, maar onze vragen richten zich niet op de handhavingskwestie maar op de versnelde vervanging van de oude transformator.

Dit brengt GroenLinks tot de volgende vragen:

Vragen aan het college van B en W Assen,

  1. Is het college bekend met de situatie rond het transformatorstation Zeijerveen en de hinder die de bewoners aan de Asserwijk en Kloosterveen daarvan ondervinden ?
  2. Zijn er recent nog weer klachten binnen gekomen bij de gemeente over geluidshinder van het transformatorstation ?
  3. Deelt uw college met ons de mening dat het onwenselijk is dat deze bewoners nog eens 6 jaar met deze geluidsoverlast worden geconfronteerd terwijl een effectieve oplossing binnen handbereik ligt, namelijk versnelde vervanging van de oude trafo ?
  4. Bent u bereid met Tennet in bestuurlijk overleg te treden en Tennet te wijzen op haar verantwoordelijkheid in deze en Tennet vriendelijk doch dringend te verzoeken de vervanging van de oude trafo naar voren te halen ?
  5. Bent u van mening dat bij vervanging (nu of op een later tijdstip) ingezet moet worden op de best beschikbare techniek en dus zo min mogelijk geluidhinder ?